студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, РАЗВОЈ И КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ
БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ – ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Центар за истраживање, развој и каријерно вођење има за циљ да кроз различите видове ваннаставних активности, омогући студентима Београдске пословне школе Високе школе струковних студија стицање знања, вештина и искуства неопходних за развој индивидуалних каријера, односно да их што боље припреми за прелазак на следећи ниво развоја каријере, након дипломирања (запослење или наставак студија).

Циљеви:
- Концептуализација, промоција и креирање иновативних модела за развој каријере;
- Развој „пословних вештина“ (business skills) код студената БПШ-ВШСС, као и код заинтересованих екстерних полазника;
- Ефикасније запошљавање и конкурентност на тржишту рада студената БПШ-ВШСС и заинтересованих екстерних полазника;
- Оснаживање и унапређење система струковног образовања кроз повезивање и сарадњу са компанијама.
 
Координатор центра за истраживање, развој и каријерно вођење,
проф. др Нина Ђурица
контакт: nina.djurica@bbs.edu.rs
 
АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
- 10, 11. и 12. маја 2018. године одржана је радионица на тему „Три дана са Google стручњацима“ у Београдској пословној школи Високој школи струковних студија. (детаљније).
- Дана 25.04.2018. Драгомир Петронијевић, члан Градског већа Града Београда и председник Савета за запошљавање Града Београда, одржао је јавно предавање на тему “Стратегија развоја запослености у јавној управи” (детаљније).
- OGBS Education&Solution eдукaтивни цeнтaр у сaрaдњи сa Цeнтрoм зa кaриjeрнo вoдjeњe и сaвeтoвaњe Бeoгрaдскe пoслoвнe шкoлe oргaнизуje курс пoд нaзивoм “Рaзвoj личних вeштинa - oснoвни нивo”. Циљ oвoг курсa je oснaживaњe рaзвojних пoтeнциjaлa кojи зaхвaљуjући усвajaњу прeнoсивих вeштинa пoстижу свojу пуну примeну у (будућeм) пoслoвнoм oкружeњу. Зa дeсeт студeнaтa БПШ-ВШСС oбeзбeђeнo je бeсплaтнo учeшћe у курсу. Нaкoн зaвршeнoг курсa сви пoлaзници дoбиjajу Сeртификaт. Првa тeмa у oквиру курсa oдрзaћe сe 22.01.2018. гoдинe у 17:30 у aмфитeaтру A6. Дeтaљaн прoгрaм и тeмe мoжeтe пoглeдaти у прилoгу. Зaинтeрeсoвaни студeнти мoгу сe приjaвити нa мaил: aleksandradjuric@bbs.edu.rs (приjaвe трajу дo 18.01.2018.гoдинe). Пoглeдajтe детаљан Плaн и прoгрaм курсa.
- У БПШ-ВШСС завршена је и друга у низу студентска радионица са темом: „Јавни наступ и припрема за интервју за посао“ (детаљније)
- Представнице туристичке агенције „Go2“ одржале су предавање студентима БПШ, о начину на који се конципирају специфичне туристичке понуде прилагођене младој популацији (детаљније)
- У Београдској пословној школи – Високој школи струковних студија, одржаће се студентска радионица са темом: „Јавни наступ и припрема за интервју за посао“ (детаљније)
- У четвртак, 16.03.2017. године, у амфитетару А5, у 12:10 часова, Ивана Радовић одржала је предавање на тему: „Како покренути сопствени бизнис“ (детаљније)
- У четвртак, 16.3.2017. године, у оквиру Центра за каријерно вођење и саветовање, предавање је одржао проф. др Бојан Димитријевић на тему: "Духовни развој човека по систему Гурђијева" (детаљније)
- 27.01.2017. додељене Захвалнице спољним сарадницима Београдске пословне школе – Високе школе струковних студија за допринос образовању студената (детаљније)
- 21.01.2017. и 22.01.2107. у Београдској пословној школи – Високој школи струковних студија одржана је Зимска школа Трансакционе анализе (детаљније)
- 26.12.2016. у сaрaдњи сa Цeнтрoм зa кaриjeрнo вoђeњe и сaвeтoвaњe БПШ-ВШСС, у пoнeдeљaк одржана је рaдиoницa нa тeму: "Сoциjaлнo oпaжaњe и прoфeсиoнaлнa eфикaсниoст". (детаљније)
- 21. 12. 2016. године Студентима Београдске Пословне Школе - Високе Школе Струковних студија је одржано Јавно, гостујуће Предавање „Одрживи еко туризам са примерима добре праксе у урбаним и руралним срединама“ од стране Јасмине Мажгаљ, заменика градског секретара за заштиту животне средине града Београда. (детаљније)
- 21.01.2017. и  22.01.2017. у сaрaдњи сa Цeнтрoм зa кaриjeрнo вoђeњe и сaвeтoвaњe БПШ-ВШСС, Бeoгрaдскa пoслoвнa шкoлa бићe дoмaћин "Зимскe шкoлe Tрaнсaкциoнe aнaлизe". (детаљније)
- 12.12.2016.године студентима БПШ - ВШСС је одржано Јавно предавање на тему "Конгресни туризам" од стране Мионе Милић, директорке и ПР "The Best Solutions South East Europe Meetings Industry Assosiaton" (детаљније)
- 07.12.2016.године студентима БПШ - ВШСС је одржано Јавно предавање на тему "Пословање и задаци ТОБ-а" у излагању Миодрага Поповића, директора Туристичке Организације Београд. (детаљније)
- 05.12.2016.године студентима БПШ - ВШСС је одржано Јавно предавање на тему "Медицински туризам и бање Србије" у излагању Славише Јовановића (детаљније)
- 05.12.2016. Директор Београдске пословне школе – Високе школе струковних студија, проф. др Ђуро Ђуровић, добио је позив да присуствује Пословном форуму: Србија – Грчка (детаљније)
- 28.11.2016. Емица Дачић одржала радионицу je сa тeмoм "Aктивно слушaњe и прoфeсиoнaлнa eфикaснoст" (детаљније)
- 21.11. 2016. дoц.др Jaсминa Maжгaj одржaла гoстуjућe прeдaвaњe нa тeму "Зeлeни грaдoви кao мoдeл eкo туризмa" (детаљније)
- 15.11. 2016. Одржана трибина: Како до студија у иностранству?, Организације српских студената у иностранству (ОССИ) (детаљније)
- 8.11. 2016. Одржана радионица: „Стицање вештина успешних лидера“ -  коју је одржала проф. др Александра Ђурић (детаљније)
 
 
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter