студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Пословна економија

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 558 Методологија истраживачког рада I 3+2

7

2.
552 Економска анализа привредних субјеката

I

3+2

7

3.
214 Организационо понашање

I

3+2

7

4.
222 Пословне комуникације

I

4+4 7
5.
026 Менаџерско рачуноводство

II

3+2 7
6.
565 Стратегијски маркетинг

II

3+2 7
7.

473
570
561
Изборни предмет 1
1.а. Менаџмент људских ресурса
1.б. Управљање пословним перформансама
1.в. Пословни маркетинг

II

3+2 7
8.

 

 


472
557
562
Изборни предмет 2
2.а. Пословно одлучивање
2.б. Међународно финансијско пословање
2.в. Примењена маркетинг истраживања
II 3+2 7
566 Стручна пракса

II

0+8 4

Укупно часова активне наставе

43

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

9.

162 Финансијски менаџмент

III

3+2 8

10.

208 Интегрисани менаџмент системи

III

3+2 6

11.

563 Ревизорско финансијско извештавање

III

3+2 7
12.
215
224
453
Изборни предмет 3
3.а. Реинжењеринг пословних процеса
3.б. Банкарски менаџмент
3.в. Радно право

III

3+2 8

13.

573 Финансијско право

IV

3+2 7

14.


221
569
470
Изборни предмет 4
4.а. Финансијска анализа и интерна ревизија
4.б. Управљање инвестицијама
4.в. Вредновање компанија

IV

3+3 7
15.
078
555
574
Изборни предмет 5
5.а. Берзанско пословање
5.б. Интегрисане маркетиншке комуникације
5.в. Фискални менаџмент

IV

3+3 7

16.

567 Стручна пракса и пројектни рад

IV

0+8

4

17. 553 Завршни рад IV 0+10 6

Укупно часова активне наставе

38

 

Укупно ЕСПБ

60

Завршетком студијског програма Пословна економија мастер струковних студија кандидат стиче звање струковни мастер економиста и укупно 300 ЕСПБ.
 
Упис прве генерације студената врши се од септембра 2017.

Одлука о промени студијског програма мастер струковних студија високог образовања – Пословна економија (детаљније)


УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ, ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ
 
Мастер струковне студије могу уписати лица која су претходно завршила основне струковне студије у трогодишњем трајању, односно остварених 180 ЕСПБ бодова, или завршене специјалистичке струковне студије на БПШ-ВШСС.

Студијски програм и стручни назив:

• Пословна економија (54 студената) - у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, научна област Економске науке, чијим завршетком се стиче стручни назив струковни мастер економиста и додатних 120 ЕСПБ бодова;

Потребна документа:

• Диплома о завршеним основним струковним или специјалистичким струковним студијама високог образовања (БПШ-ВШСС), оригинал на увид и фотокопија
• Извод из матичне књиге рођених, оригинал на увид и фотокопија
• Индекс (купује се у скриптарници Школе) – попунити ћирилицом, не лепити слику
• Образац ШВ-20 – 2 комада (купује се у скриптарници Школе)
• Три фотографије (3.5 х 4.5 цм)
• Доказ о уплати школарине (150.000,00 дин. ако се плаћа у целости или 30.000,00 динара ако се плаћа у 5 месечних рата – за позив на број уписује се шифра 50 и ЈМБГ студента)
• Уговор, ако се школарина плаћа на рате узима се у канцеларији за мастер студије

Упис заинтересованих кандидата на мастер струковне студије за школску 2018/2019. годину вршиће се у Служби за мастер студије, телефон: 011/ 3042-314 сваког радног дана од 11:00 до 14:00 часова, почев од 24.09.2018. године.
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter