студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија је Наставним планом и програмом предвидела да студенти одређено време проведу на стручној пракси у Центру за практично образовање (привредни и други субјекти, државни органи, предузећа и установе) и да тако стечено знање преточе у форму пројектног рада.

Стручна пракса представља вид практичног учења који подразумева боравак у Центру за практично образовање, где се студент упознаје са начином пословања, учествујући у свакодневним активностима, непосредно посматрајући запослене, али и обављајући задатке мање или веће сложености.

Стручна пракса има за циљ да унапреди способност студената за успешну примену стручног знања и метода у практичним ситуацијама, као и да допринесе интензивнијем повезивању теорије и праксе.

Студенти који обаве стручну праксу у организацији Београдске пословне школе, добијају одговарајући сертификат који представља доказ да су стекли одређено практично знање у радној организацији у којој су обавили стручну праксу.

Пријаву за обављање стручне праксе студенти могу поднети у канцеларији у приземљу (преко пута А5) сваким радним даном од 11:00 до 13:00 часова,  у периоду од 01.11.2018. до 01.02.2019.године.

Студeнти мoгу пoднeти приjaву зa oбaвљaњe стручнe прaксe у гoрe нaвeдeнoм рoку oсим укoликo у сaмoj Пoнуди ниje oдрeђeн нeки други рoк.


Пријаву за обављање стручне праксе у организацији школе студенти могу поднети искључиво за оне радне организације које се налазе на листи понуде стручне праксе.

Листа понуде радних организација прошириваће се сходно новим уговорима о сарадњи.

Студенти ће бити распоређени на обављање стручне праксе у ону радну организацију коју су навели приликом подношења пријаве а сходно тренутној расположивости.

Студентима који се пријаве за обављање стручне праксе, а затим без одговарајућег оправдања откажу пријаву, биће онемогућено да обаве стручну праксу у организацији школе.

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ЗА СТУДЕНТЕ

1. СТРУЧНА ПРАКСА КОЈУ ОРГАНИЗУЈЕ БПШ-ВШСС
(процедура, потребна документа, понуда стручне праксе) - (кликнути овде)
2. СТРУЧНА ПРАКСА (САМОСТАЛНО)
(процедура, потребна документа) - (кликнути овде)
3. СТУДЕНТИ КОЈИ СУ У РАДНОМ ОДНОСУ
(процедура, потребна документа) - (кликнути овде)

ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАДА

1. ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
- Насловна страна завршног рада (кликнути овде)
2. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
- Насловна страна завршног рада (кликнути овде)
3. МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
- Tехничко упутство за израду завршног мастер рада  (кликнути овде)
- Списак наставника ментора на мастер струковним студијама (кликнути овде)
- Насловна страна мастер завршног рада (кликнути овде)
 
Контакт:
Координатор за стручну праксу
др Снежана Лекић
mail: snezana.lekic@bbs.edu.rs
 

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter