студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


Акредитовани студијски програми
специјалистичких струковних студија  2017. године:
 

Рачуноводство, контрола и ревизија

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 027 Корпоративне финансије I 4+4 10
2.
563 Ревизорско финансијксо извештавање

I

3+3 9
3.
552 Економска анализа привредних субјектата

I

3+3 9
4.
026 Менаџерско рачуноводство

II

4+4 10
5.

221
216

570
Изборни предмет 1
1.а. Финансијска анализа и интерна ревизија
1.б. Међународни стандарди финансијског извештавања
1.в. Управљање пословним перформансама

II

3+3 7
6.

 

 


470
078
222
Изборни предмет 2
2.а. Вредновање компанија
2.б. Берзанско пословање
2.в. Пословне комуникације
II 3+3 7
  568 Стручна пракса и пројектни рад II 0+8 4
554 Завршни рад

II

0+8 4

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

Завршетком студијског програма Рачуноводство, контрола и ревизија специјалистичких струковних студија кандидат стиче звање специјалиста струковни економиста и укупно 240 ЕСПБ.

Јавна управа, порески и царински системи

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 571 Управно процесно право I 4+4 10
2.
575 Царински поступак и процедуре

I

3+3 9
3.
453 Радно право

I

3+3 9
4.
559 Откривање повреда цариснких прописа

II

4+4 10
5.

556
560
574
Изборни предмет 1
1.а. Канцеларијско пословање
1.б. Пореске основице и царинске тарифе
1.в. Фискални менаџмент

II

3+3 7
6.

 

 


572
564
222
Изборни предмет 2
2.а. Уставно право
2.б. Спољнотрговински и девизни систем
2.в. Пословне комуникације
II 3+3 7
  568 Стручна пракса и пројектни рад II 0+8 4
554 Завршни рад

II

0+8 4

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

Завршетком студијског програма Јавна управа, порески и царински системи специјалистичких струковних студија кандидат стиче звање специјалиста струковни правник и укупно 240 ЕСПБ.

УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ, ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ

Специјалистичке струковне студије могу уписати лица која су претходно завршила основне струковне студије у трогодишњем трајању, односно остварених 180 ЕСПБ бодова.

Студијски програми и стручни називи:

Рачуноводствo, контрола и ревизија (54 студената) - у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, научна област Економске науке, чијим завршетком се стиче стручни назив специјалиста струковни економиста и додатних 60 ЕСПБ бодова;
Јавна управа, порески и царински системи (54 студената) - у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, научна област Правне науке, чијим завршетком се стиче стручни назив специјалиста струковни правник и додатних 60 ЕСПБ бодова;

Потребна документа за упис студената:

• Диплома о завршеним основним струковним студијама високог образовања од 180 ЕСПБ бодова, оригинал на увид и фотокопија
• Извод из матичне књиге рођених, оригинал на увид и фотокопија
• Индекс (купује се у скриптарници Школе) – попунити ћирилицом, не лепити слику
• Образац ШВ-20 – 2 комада (купује се у скриптарници Школе)
• Три фотографије (3.5 х 4.5 цм)
• Доказ о уплати школарине (120.000,00 дин. ако се плаћа у целости или 20.000,00 динара ако се плаћа у 6 месечних рата – за позив на број уписује се шифра 40 и ЈМБГ студента)
• Уговор, ако се школарина плаћа на рате узима се у канцеларији за специјалистичке студије

Упис заинтересованих кандидата за специјалистичке струковне студије за школску 2018/2019. годину вршиће се у Служби за специјалистичке студије, телефон: 011/ 3042-314 сваког радног дана од 11:00 до 14:00 часова, почев од 24.09.2018. године.


 
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter