студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bpa.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 2017. ГОДИНЕ

Информациони системи и технологије

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 001 Економија I 3+2+0

7

2.

002

Пословна економика

I

3+2+0

7

3.

147

Mатематика

I

3+2+0

7

4.

520

Увод у информационе системе и технологије

I

3+2+0

6

5.

507

Архитектура рачунара и оперативни системи

II

2+1+1

6

6.

378

Статистика

II

3+2+0

6

7.

459

Основе програмирања

II

3+1+1

6

8.

262

Енглески језик 1

II

3+2+0

5

9.

 

 

 

578

008

535

006

003

Изборни предмет 1

1.а. Интернет сервиси

1.б. Маркетинг

1.в. Право привредних друштава

1.г. Рачуноводство

1.д. Социологија у бизнису

II

2+2+0

6

542 Стручна пракса

II

0+8 4

 

 

Факултативни предмети*

 

265

Немачки језик 1

II

2+2

-

 

550

Шпански језик 1

II

2+2

-

Укупно часова активне наставе

43

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

10.

016

Базе података

III

3+1+1 7

11.

007

Менаџмент

III

3+2+0

6

12.

462

Објектно програмирање

III

3+1+1

7

13.

416

Енглески језик 2

III

3+2+0

6

14.

 

576

483

024

Изборни предмет 2
2.а. Алгоритми и структуре података
2.б. Е-управа
2.в. Операциона истраживања

III

2+2+0

6

15.

538

Рачунарске мреже

IV

3+1+1

6

16.

015 Пројектовање информационих система

IV

3+2+0

6

17.

060 Електронско пословање

IV

3+2+0

6

18.


517
512
Изборни предмет 3
3.а. Заштита информационих система
3.б. Графички дизајн

IV

3+2+0

6

 

543

Стручна пракса 2

IV

0+8

4

 

 

Факултативни предмети*      

 

397

Немачки језик 2

III

2+2

-

 

551

Шпански језик 2

III,IV

2*(2+2)

-

Укупно часова активне наставе

44

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

19.

519

Интернет технологије (Angular)

V

3+1+1

7

20.

510

Веб дизајн

V

3+1+1

7

21.

464

Менаџмент информациони системи

V

3+2+0

7

22.


580
547
Изборни предмет 4
4.а. Управљање пословним процесима
4.б. Управљање софтверским пројектима

V

3+2+0

7

23. 511 Веб програмирање VI 3+1+1

7

24. 534 Правне основе информационих система VI 3+2+0

6

25.
577
096
098
581
Изборни предмет 5
5.а. Интернет интелигентних уређаја
5.б. Менаџмент иновација
5.в. Осигурање
5.г. Предузетништво и бизнис
VI 3+2+0

6

26.
579
518
Изборни предмет 6
6.а. Системи пословне интелигенције
6.б. Интернет маркетинг
VI 3+2+0

7

  468 Стручна пракса и пројектни рад VI 0+8 6

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.
Завршетком студијског програма Информациони системи и технологије основних струковних студија кандидат стиче звање струковни инжењер информационих система и укупно 180 ЕСПБ.

Менаџмент

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 001 Економија I 3+2

7

2.

002

Пословна економика

I

3+2

7

3.

147

Mатематика

I

3+2

7

4.

007

Менаџмент

I

3+2

6

5.
262 Енглески језик 1

II

3+2 5
6.

035

Привредно право

II

2+2 6
7.
240 Пословна статистика

II

3+2 6
8.
527 Основи маркетинга

II

3+2 6
9.

 

 

 

003

515

Изборни предмет 1

1.а. Социологија у бизнису

1.б. Економске интеграције

II 2+1 6
542 Стручна пракса

II

0+8 4

 

 

Факултативни предмети*

 

265

Немачки језик 1

II

2+2

-

 

550

Шпански језик 1

II

2+2

-

УУкупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

10.

091

Менаџмент малих и средњих предузећа

III

2+2 6

11.

416 Енглески језик 2

III

3+2 6

12.

005 Информационе технологије у бизнису

III

2+2 6

13.

050 Менаџмент квалитета

III

3+2 7

14.


476
478
059
477
522
491
489
029
479
492
Изборни предмет 2
2.а. Јавне набавке
2.б. Јавне службе
2.в. Јавне финансије
2.г. Локална самоурава
2.д. Маркетинг комуницирање
2.ђ. Менаџмент људских ресурса у туризму
2.е. Менаџмент турстичких дестинација
2.ж. Финансијско рачуноводство
2.з. Финансирање јавне управе
2.и. Хотелски менаџмент

III

2+2 6

15.

045

Логистика

IV

3+2 6

16.

090 Предузетништво

IV

3+2 7

17.

529 Основи рачуноводства за менаџере

IV

3+2

6

18.


060
481
042
494
531
431
030
015
538
Изборни предмет 3
3.а. Електронско пословање
3.б. Јавно-приватно партнерство
3.в. Маркетинг истраживања
3.г. Менаџмент квалитета туристичких услуга
3.д. Основи цариснког поступка
3.ђ. Пореско књиговодство и евиденција
3.е. Пословне финансије
3.ж. Пројектовање информационих система
3.з. Рачунарске мреже

IV

3+2 6

 

543

Стручна пракса 2

IV

0+8

4

 

 

Факултативни предмети*      

 

397

Немачки језик 2

III

2+2

-

 

551

Шпански језик 2

III,IV

2*(2+2)

-

Укупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

19.

088

Менаџмент непрофитних органиѕација

V

3+2 7

20.

097 Менаџмент породичног бизниса

V

3+2 7

21.

528 Основи менаџмента људских ресурса

V

3+2 7

22.


192
510
483
496
089
464
057
220
Изборни предмет 4
4.а. Банкарство
4.б. Веб дизајн
4.в. Е-управа
4.г. Маркетинг у туризму
4.д. Маркетинг услуга
4.ђ. Менаџмент информациони системи
4.е. Порески поступак
4.ж. Управно право

V

3+2 7
23. 096 Менаџмент иновација VI 3+2 6
24. 541 Стратегијски менаџмент VI 3+2 7
25.
084
467
098
534
079
Изборни предмет 5
5.а. Економија Европске уније
5.б. Кривично право
5.в. Осигурање
5.г. Правне основе информационих система
5.д. Спољнотрговинско пословање
VI 3+2 6
26.
087
086
546
514
Изборни предмет 6
6.а. Менаџмент у саобраћају
6.б. Менаџмент туризма и угоститељства
6.в. Управљање пројектима
6.г. Еколошки менаџмент
VI 3+2 7
  468 Стручна пракса и пројектни рад VI 0+8 6

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.
Завршетком студијског програма Менаџмент основних струковних студија кандидат стиче звање струковни менаџер и укупно 180 ЕСПБ.

Финансије, рачуноводство и банкарство

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 001 Економија I 3+2

7

2.

002

Пословна економика

I

3+2

7

3.

147

Mатематика

I

3+2

7

4.
545 Увод у пословну информатику

I

3+2

6

5.
006 Рачуноводство

II

3+2 6
6.
548 Финансијска статистика

II

2+2 6
7.
418 Пословно право

II

2+2 6
8.
262 Енглески језик 1

II

3+2 5
9.

 

 

 

003

515

Изборни предмет 1

1.а. Социологија у бизнису

1.б. Економске интеграције

II 2+1 6
542 Стручна пракса

II

0+8 4

 

 

Факултативни предмети*

 

265

Немачки језик 1

II

2+2

-

 

550

Шпански језик 1

II

2+2

-

УУкупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

10.

029 Финансијско рачуноводство

III

2+2 6

11.

074 Финансијска тржишта

III

3+2 7

12.

007 Менаџмент

III

3+2 6

13.

416 Енглески језик 2

III

3+2 6

14.


476
478
059
477
522
491
091
489
479
492
Изборни предмет 2
2.а. Јавне набавке
2.б. Јавне службе
2.в. Јавне финансије
2.г. Локална самоурава
2.д. Маркетинг комуницирање
2.ђ. Менаџмент људских ресурса у туризму
2.е. Менаџмент малих и средњих предузећа
2.ж. Менаџмент турстичких дестинација
2.з. Финансирање јавне управе
2.и. Хотелски менаџмент

III

2+2 6

15.

030 Пословне финансије

IV

3+2 6

16.

076 Монетарне и јавне финансије

IV

3+2 7

17.

537 Принципи маркетинга

IV

3+2

6

18.


060
481
045
042
494
531
431
015
538
Изборни предмет 3
3.а. Електронско пословање
3.б. Јавно-приватно партнерство
3.в. Логистика
3.г. Маркетинг истраживања
3.д. Менаџмент квалитета туристичких услуга
3.ђ. Основи цариснког поступка
3.е. Пореско књиговодство и евиденција
3.ж. Пројектовање информационих система
3.з. Рачунарске мреже

IV

3+2 6

 

543

Стручна пракса 2

IV

0+8

4

 

 

Факултативни предмети*      

 

397

Немачки језик 2

III

2+2

-

 

551

Шпански језик 2

III,IV

2*(2+2)

-

Укупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

19.

031 Контрола и ревизија

V

3+2 7

20.

192 Банкарство

V

3+2 7

21.

032 Управљачко рачуноводство

V

3+2 7

22.


510
483
496
089
464
097
528
057
220
Изборни предмет 4
4.а. Веб дизајн
4.б. Е-управа
4.в. Маркетинг у туризму
4.г. Маркетинг услуга
4.д. Менаџмент информациони системи
4.ђ. Менаџмент породичног бизниса
4.е. Основи менаџмета људских ресурса
4.е. Порески поступак
4.ж. Управно право

V

3+2 7
23. 098 Осигурање VI 3+2 6
24. 471 Међународне финансије VI 3+2 7
25.
084
467
096
534
079
Изборни предмет 5
5.а. Економија Европске уније
5.б. Кривично право
5.в. Менаџмент иновација
5.г. Правне основе информационих система
5.д. Спољнотрговинско пословање
VI 3+2 6
26.
508
506
540
Изборни предмет 6
6.а. Банкарско пословање и платни промет
6.б. Актуарски модели
6.в. Савремени привредни развој
VI 3+2 7
  468 Стручна пракса и пројектни рад VI 0+8 6

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.
Завршетком студијског програма Финансије, рачуноводство и банкарство основних струковних студија кандидат стиче звање струковни економиста и укупно 180 ЕСПБ.

Маркетинг и трговина

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 001 Економија I 3+2

7

2.

002

Пословна економика

I

3+2

7

3.

147

Mатематика

I

3+2

7

4.
007 Менаџмент

I

3+2

6

5.
544 Трговинско право

II

2+2 6
6.
008 Маркетинг

II

3+2 6
7.
275 Основи статистике

II

3+2 6
8.
262 Енглески језик 1

II

3+2 5
9.

 

 

 

003

515

Изборни предмет 1

1.а. Социологија у бизнису

1.б. Економске интеграције

II 2+1 6
542 Стручна пракса

II

0+8 4

 

 

Факултативни предмети*

 

265

Немачки језик 1

II

2+2

-

 

550

Шпански језик 1

II

2+2

-

УУкупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

10.

522 Маркетинг комуницирање

III

2+2 6

11.

046 Понашање потрошача

III

3+2 7

12.

525 Основе информационих система

III

2+2 6

13.

416 Енглески језик 2

III

3+2 6

14.


476
478
059
477
491
091
489
029
479
492
Изборни предмет 2
2.а. Јавне набавке
2.б. Јавне службе
2.в. Јавне финансије
2.г. Локална самоурава
2.д. Менаџмент људских ресурса у туризму
2.ђ. Менаџмент малих и средњих предузећа
2.е. Менаџмент турстичких дестинација
2.ж. Финансијско рачуноводство
2.з. Финансирање јавне управе
2.и. Хотелски менаџмент

III

2+2 6

15.

524 Менаџмент продаје

IV

3+2 7

16.

042 Маркетинг истраживања

IV

3+2 6

17.

006 Рачуноводство

IV

3+2

6

18.


060
481
045
494
531
431
030
015
538
Изборни предмет 3
3.а. Електронско пословање
3.б. Јавно-приватно партнерство
3.в. Логистика
3.г. Менаџмент квалитета туристичких услуга
3.д. Основи цариснког поступка
3.ђ. Пореско књиговодство и евиденција
3.е. Пословне финансије
3.ж. Пројектовање информационих система
3.з. Рачунарске мреже

IV

3+2 6

 

543

Стручна пракса 2

IV

0+8

4

 

 

Факултативни предмети*      

 

397

Немачки језик 2

III

2+2

-

 

551

Шпански језик 2

III,IV

2*(2+2)

-

Укупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

19.

516 Електронски маркетинг

V

3+2 7

20.

521 Канали маркетинга

V

3+2 7

21.

089 Маркетинг услуга

V

3+2 7

22.


192
510
483
496
464
097
528
057
220
Изборни предмет 4
4.а. Банкарство
4.б. Веб дизајн
4.в. Е-управа
4.г. Маркетинг у туризму
4.д. Менаџмент информациони системи
4.ђ. Менаџмент породичног бизниса
4.е. Основи менаџмета људских ресурса
4.ж. Порески поступак
4.з. Управно право

V

3+2 7
23. 047 Међународни маркетинг VI 3+2 7
24. 079 Спољнотрговинско пословање VI 3+2 6
25.
084
467
096
098
534
Изборни предмет 5
5.а. Економија Европске уније
5.б. Кривично право
5.в. Менаџмент иновација
5.д. Осигурање
5.г. Правне основе информационих система
VI 3+2 6
26.
513
509
081
523
Изборни предмет 6
6.а. Еколошки маркетинг
6.б. Бренд менаџмент
6.в. Маркетинг у трговини
6.г. Менаџмент ланца снабдевања
VI 3+2 7
  468 Стручна пракса и пројектни рад VI 0+8 6

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.
Завршетком студијског програма Маркетинг и трговина основних струковних студија кандидат стиче звање струковни економиста и укупно 180 ЕСПБ.

Порези и царине

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 001 Економија I 3+2

7

2.

002

Пословна економика

I

3+2

7

3.

147

Mатематика

I

3+2

7

4.
007 Менаџмент

I

3+2

6

5.
532 Основи царинског система

II

3+2 6
6.
539 Рачуноводство пореских обвезника

II

2+2 6
7.
536 Привредно право са основама међународног привредног права

II

2+2 6
8.
262 Енглески језик 1

II

3+2 5
9.

 

 

 

003

515

008

Изборни предмет 1

1.а. Социологија у бизнису

1.б. Економске интеграције

1.в. Маркетинг

II 2+1 6
542 Стручна пракса

II

0+8 4

 

 

Факултативни предмети*

 

265

Немачки језик 1

II

2+2

-

 

550

Шпански језик 1

II

2+2

-

УУкупно часова активне наставе

41

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

10.

059 Јавне финансије

III

2+2 6

11.

533 Порески систем

III

3+2 8

12.

526 Основе пословне информатике

III

2+2 6

13.

416 Енглески језик 2

III

3+2 6

14.


476
478
477
522
491
091
489
029
479
492
Изборни предмет 2
2.а. Јавне набавке
2.б. Јавне службе
2.в. Локална самоурава
2.г.  Маркетинг комуницирање
2.д. Менаџмент људских ресурса у туризму
2.ђ. Менаџмент малих и средњих предузећа
2.е. Менаџмент турстичких дестинација
2.ж. Финансијско рачуноводство
2.з. Финансирање јавне управе
2.и. Хотелски менаџмент

III

2+2 6

15.

531 Основи цариснког поступка

IV

3+2 7

16.

431 Пореско књиговодство и евиденција

IV

3+2 6

17.

400 Основи статистичке анализе

IV

3+2

6

18.


060
481
045
042
494
030
015
538
Изборни предмет 3
3.а. Електронско пословање
3.б. Јавно-приватно партнерство
3.в. Логистика
3.г. Маркетинг истраживања
3.д. Менаџмент квалитета туристичких услуга
3.ђ. Пословне финансије
3.е. Пројектовање информационих система
3.ж. Рачунарске мреже

IV

3+2 6

 

543

Стручна пракса 2

IV

0+8

4

 

 

Факултативни предмети*      

 

397

Немачки језик 2

III

2+2

-

 

551

Шпански језик 2

III,IV

2*(2+2)

-

Укупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

19.

085 Познавање робе

V

3+2 8

20.

057 Порески поступак

V

3+2 7

21.

220 Управно право

V

3+2 7

22.


192
510
483
089
496
464
097
528
Изборни предмет 4
4.а. Банкарство
4.б. Веб дизајн
4.в. Е-управа
4.г. Маркетинг услуга
4.д. Маркетинг у туризму
4.ђ. Менаџмент информациони системи
4.е. Менаџмент породичног бизниса
4.ж. Основи менаџмета људских ресурса

V

3+2 7
23. 467 Кривично право VI 3+2 6
24. 084 Економија Европске уније VI 3+2 6
25.
096
098
534
079
Изборни предмет 5
5.а. Менаџмент иновација
5.б. Осигурање
5.в. Правне основе информационих система
5.д. Спољнотрговинско пословање
VI 3+2 6
26.
549
530
Изборни предмет 6
6.а. Царински деликти
6.б. Основи царинске тарифе
VI 3+2 7
  468 Стручна пракса и пројектни рад VI 0+8 6

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.
Завршетком студијског програма Порези и царине основних струковних студија кандидат стиче звање струковни економиста и укупно 180 ЕСПБ.


АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 2014. ГОДИНЕ

Менаџмент туризма

Р. бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1. 

3001

Економија

I

3+2

6

2.

3085

Основе менаџмента

I

3+2

6

3.

3086

Економика туризма

I

3+2

6

4.

3003

Математика

I

3+2

6

5.

3087

Информационе технологије у туризму

I

3+2

6

6.

3088

Основе туризма

II

3+2

7

7.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

8.

3089

Статистика у туризму

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик I

II

2+2

5

10.

 

Изборни предмет 1

II

2+1

6

3090

Социологија у туризму

 

 

 

3091

Пословно комуницирање у туризму

 

 

 

 

 

 

 

3064

3102

Факултативни предмети*:

Руски језик I

Француски језик I

II

 

 

2+1

 

 

-

 

 

Укупно часова активне наставе

50

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3092

Менаџмент туристичких дестинација

III

3+2

6

12.

3093

Менаџмент туристичких агенција

III

3+2

6

13.

3094

Менаџмент људских ресурса у туризму

III

3+2

6

14.

3095

Хотелски менаџмент

III

3+2

6

15.

3096

Електронско пословање у туризму

III

3+2

6

16.

3097

Менаџмент квалитета туристичких услуга

IV

3+2

6

17.

3010

Енглески језик II

III, IV

2х(2+2)

6

18.

3098

Немачки језик у туризму

III, IV

2х(2+2)

6

19.

 

Изборни предмет 2**

IV

3+2

6

20.

 

Изборни предмет 3**

IV

3+2

6

 

 

 

 

3065

3103

Факултативни предмети*:

Руски језик II

Француски језик II

III, IV

 

 

2х(2+2)

 

 

-

 

 

Укупно часова активне наставее

64

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3099

Маркетинг у туризму

V

3+2

7

22.

3099A

Маркетинг у туризму - практикум (case study)

VI

0+2

1

23.

3100

Пословно право у туризму

V

3+2

6

24.

3100A

Пословно право у туризму - практикум (case study)

VI

0+2

1

25.

3101

Енглески језик III

V и VI

2x(2+2)

6

26.

 

Изборни предмет 4*** V

3+2

6

27.
 

Изборни предмет 4 - практикум (case study)

VI

0+2

1

28.

 

Изборни предмет 5***

V

3+2

6

29.   Изборни предмет 5 - практикум (case study)

VI

0+2

1

30.

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

31.
 

Изборни предмет 6 - практикум (case study)

VI

0+2

1

 

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

8

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

10

Укупно часова активне наставе

63

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру)
***Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима) 

 

Завршетком студијског програма Менаџмент туризма основних струковних студија кандидат стиче звање струковни менаџер и укупно 180 ЕСПБ.      


Јавна управа

Р.Б.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

3070

Основи права

I

3+2

7

2.

3071

Устав и људска права

II

3+2

6

3.

3072

Информационе технологије у јавној управи

I

3+2

6

4.

3073

Менаџмент у јавној управи

I

3+2

6

5.

3074

Основи економије

I

3+2

6

6.

3011

Привредно право

II

3+2

6

7.

3075

Административно и канцеларијско пословање

I

3+2

6

8.

3076

Социологија и правна етика

II

3+2

6

9.

3008

Статистика

II

3+2

6

10.

 

 

 

3009

3066

Изборни предмет 1
Енглески језик I
Немачки језик I

II

2+2

5

 

 

 

 

3064

3102

Факултативни предмети*
Руски језик I
Француски језик I

I

 

 

2+2

 

 

Укупно часова активне наставе

49

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3077

Јавне набавке

III

3+2

6

12.

3078

Локална самоуправа

III

3+2

6

13.

3079

Јавне службе

III

3+2

6

14.

3080

Финансирање јавне управе

III

3+2

6

15.

3081

Правно нормирање

III

3+2

6

16.

3082

Јавно-приватно партнерство

IV

3+2

6

17.

3083

Службеничко право

IV

3+2

7

18.

 

Изборни предмет 2** 

IV

3+2

6

19.

 

Изборни предмет 3**

IV

3+2

6

20.


3010
3067

Изборни предмет 4
Енглески језик II
Немачки језик II

IV

2+2

5

 


3065
3103

Факултативни предмети:
Руски језик II
Француски језик II

III и IV

2x(2+2)

 

Укупно часова активне наставе

49

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3062

Кривично право

V

3+2

6

22.

3062A

Кривично право - практикум (case study)

VI

0+2

1
23.

3063

Управно право

V

3+2

6

24.

3063A

Управно право - практикум (case study)

VI

0+2

1
25.

3084

Е-управа

V

3+2

6

26.

3084A

Е-управа - практикум (case study)

VI

0+2

1
27.

 

Изборни предмет 5***

V

3+2

6

28.
 

Изборни предмет 5 - практикум (case study)

VI

0+2

1
29.

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

30.
  Изборни предмет 6 - практикум (case study)

VI

0+2

1
31.

 

Изборни предмет 7***

V

3+2

6

32.
  Изборни предмет 7 - практикум (case study)

VI

0+2

1

 

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

8

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

10

Укупно часова активне наставе

62

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру)
***Студент бира изборни предмет 5,6,7 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима)

 

Завршетком студијског програма Јавна управа основних струковних студија кандидат стиче звање струковни правник и укупно 180 ЕСПБ.

 

Одлука о промени студијског програма Јавна управа основних струковних студија (детаљније)


АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРАКТИКУМА (CASE STUDY) ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПРВИ ПУТ ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ УПИСАЛИ ТРЕЋУ ГОДИНУ. ВАЖИ САМО ЗА СТУДЕНТЕ СА СП МЕНАЏМЕНТ ТУРИЗМА И СП ЈАВНА УПРАВА. (детаљније)

 

 

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter